Sosed vsako jesen na svojem vrtu dnevno zažiga odpadlo listje in drevje, morda pa še kaj, kar sploh ne vem. Dim je namreč precej temen in smrdeč. Zaradi dima in smradu ne moremo prezračevati stanovanja, sušiti perila na balkonu in se zadrževati na našem dvorišču. Kljub mojim prijaznim poskusom, da bi se o tem pogovorili, sosed nadaljuje s kurjenjem. Kaj lahko naredim?

Pravice in dolžnosti lastnikov prostorsko povezanih nepremičnin (sosedje) predstavljajo zakonsko omejitev izvrševanja lastninske pravice. Sosedje so dolžni svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico soseda, se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki ga najmanj obremenjuje (73. člen Stvarnopravnega zakonika, SPZ). Temeljno načelo sosedskega prava je, da je vsak lastnik nepremičnine skladno s 75. členom SPZ dolžan pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija). Zaradi razvoja tehnike je paleta prepovedanih imisij lahko zelo široka – to so lahko dim, neprijeten vonj, toplota, saje, tresljaji, ropot, odplake, svetlobne reklame, elektromagnetno in ionizirajoče sevanje itd.).

Iz zgoraj navedenega izhaja, da vsako poseganje v lastninsko pravico na nepremičnini soseda še ne pomeni tudi protipravnega posega, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg postane protipraven šele, ko preseže določen tolerančni prag, ki je določen glede na krajevno običajne razmere. To mora dokazati tisti, ki tožbo vloži. Lastnik sosednje nepremičnine lahko v primeru takšnega protipravnega posega preko sodišča zahteva, da sosed s takšnimi dejanji neha (opustitev vznemirjanja) in se jih v bodoče vzdrži (prepoved nadaljnjega vznemirjanja). Kot dokaz bi lahko predložili fotografije dima, predlagali zaslišanje prič, itd. Pred vložitvijo tožbe, predlagam, da se soseda tudi pisno opozori na spoštovanje zgornjih določb.

Glede na to, da se jesen bliža koncu, bi se bilo najbolj smiselno usmeriti v preprečitev bodočih motenj v naslednjih letih. V ta namen bi se ob izpolnjevanju določenih predpostavk lahko poslužili tudi varstva, ki je predvideno v Obligacijskem zakoniku. V primeru, da zaradi ravnanja lastnika nepremičnine grozi tožniku ali nedoločenemu številu oseb večja škoda, se lahko zahteva, da lastnik odstrani vir nevarnosti ter da se vzdrži dejavnosti, iz katere izvira vznemirjanje.

Objavljeno 17.12.2013

Opozorilo:
Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v
posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne
odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za
nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem
ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.