Odvetnica v Poslovni coni Komenda Vam svetuje pri sklepanju vseh tipov pogodb civilnega prava – prodajne, darilne, posojilne, hipotekarne, menjalne, izročilne pogodbe ter pogodbe o preužitku, o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o zaposlitvi in pogodb, ki združujejo različne tipe naštetih pogodb.

odvetnika

Našim strankam nudimo celovito pravno svetovanje tako v fazi pogajanj kot tudi v fazi izpolnjevanja pogodb. V Vašem imenu pridobimo vsa potrebna potrdila (npr. pri sklenitvi prodajne pogodbe glede nepremičnin pridobimo potrdilo o namenski rabi) in poskrbimo za vložitev zemljiškoknjižnega predloga. Stranka tako vse opravi na enem mestu in si prihrani dragoceni čas (izjema je overitev podpisa pri notarju, kadar je to potrebno).

Svetujemo Vam pri sklepanju pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodbe o priznanju vlaganj v nepremičnino,  darilne, prodajne, najemne pogodbe ter drugih vrst pogodb. V zadnjem času je opazen trend sporazumnega urejanja premoženjskih vpršanj, ki med sorodniki lahko postanejo sporna po smrti njim drage osebe.

Še posebej poglobljeno se ukvarjamo s pravno pomočjo pri prodaji in nakupu kmetijskih zemljišč in reševanjem  sporov v zvezi s prodajo kmetijskega zemljišča.

Fizičnim in pravnim osebam nudimo kvalitetno pravno zastopanje pred sodišči in svetovanje tudi v primerih nastanka morebitnih sporov v zvezi z že sklenjenimi pogodbami.

Več o tej temi si lahko preberete v prispevkih: