Ureditev lastniških razmerij po zaključku postopka komasacije

Spomladi 2021 se je pravnomočno končal postopek komasacije na območju Nasovče – Kaplja vas, jeseni 2021 pa tudi postopek komasacije na območju Drnovega. Obe področji sta v Občini Komenda. Namen uvedbe komasacijskega postopka je, da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Prejeli smo več vprašanj, zakaj je v primeru, da je bila zemljiška parcela, pri kateri je bilo ob njeni vložitvi v komasacijo več solastnikov, nato pa jim je bilo dodeljeno toliko posameznih zemljiških parcel kot je bilo solastnikov, lastniško stanje na dodeljenih zemljiških parcelah v zemljiški knjigi še vedno takšno kot pred uvedbo komasacije. Tudi sedaj so namreč na dodeljenih zemljiških parcelah še vedno solastniki tisti, ki so bili solastniki zemljiške parcele, ki je bila vložena v komasacijo.

Uvodoma je potrebno pojasniti, da pri tem ne gre za nekakšno napako komasacijskega postopka, temveč je to običajno. Zagotovo vam je znano, da se lastništvo na zemljiških parcelah evidentira v zemljiški knjigi, ki je javna knjiga in je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Poleg lastninske pravice se v zemljiško knjigo vpisujejo tudi druge stvarne pravice, kot na primer hipoteka, služnost, pa tudi nekatere obligacijske pravice npr. pravica prepovedi odtujitve in obremenitve ter tudi predkupna pravica, če sta nastali na podlagi pravnega posla itd. Pri posameznih solastniških deležih so lahko vpisane različne pravice in pravna dejstva. Pri nekaterih pravicah, kot na primer hipoteki je za njen prenos na drugo zemljiško parcelo potrebno pridobiti soglasje hipotekarnega upnika. Pričakovati je, da bo soglasje za prenos hipoteke na drugo nepremičnino podal, če se njegov pravni položaj zaradi prenosa ne bo poslabšal. Podobno je tudi pri imetnikih drugih pravic. V zakonu ni predvideno, da bi morali v postopek komasacije pritegniti vse imetnike drugih pravic na zemljiških parcelah. Razlog je bržkone tudi v tem, da bi bil takšen postopek še bolj dolgotrajen in z njim ne bi uspeli doseči ciljev, ki jih sicer zasleduje komasacija.

Iz izkazov, ki so jih lastniki prejeli skupaj z odločbo, je upoštevaje velikost solastniških deležev, že razvidno, katera dodeljena zemljiška parcela je namenjene posameznemu solastniku. Upravna enota je po izdaji odločbe po uradni dolžnosti vložila zemljiškoknjižne predloge, s katerimi se je na novo dodeljeni zemljiški parceli vzpostavilo enako stanje kot na v komasacijo vloženih zemljiških parcelah. Novo lastniško stanje – takšno da vsak od solastnikov postane izključni lastnik ene od dodeljenih jim zemljiških parcel –  lahko lastniki uredijo s sklenitvijo pogodbe o razdružitvi solastnine. Pri tem pa je potrebno upoštevati morebitne pravice, ki jih imajo tretji na posameznem solastniškem deležu.

Na primeru bi to izgledalo tako, da če sta Janez in Jože v komasacijo vložila eno zemljiško parcelo, na kateri je imel vsak od njiju polovični solastniški delež, sta jima bili dodeljeni dve novi parceli A in B, pri čemer vsaka od njiju ustreza velikosti njunih deležev. S sklenitvijo pogodbo o razdružitvi solastnine bo Janez postal edini lastnik zemljiške parcela A, Jože pa zemljiške parcele B.

Seveda pa sklenitev takšne pogodbe ni rezervirana zgolj za udeležence komasacijskega postopka, temveč jo lahko sklenejo vsi solastniki, ki bi želeli razdružiti solastnino na nepremičninah.

Objavljeno: 8. 3. 2022

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE IN PREŽIVLJANJE SKUPNIH OTROK

Z možem sva poročena 20 let in imava dva otroka. Hčerka je stara 16 let, sin pa je že dopolnil 19 let, vendar se še redno šola. Zaradi nepremostljivih razlik in številnih nesoglasij je najin zakon postal nevzdržen, zato se želim ločiti. Oba otroka želita živeti z mano. Zanima me, kako začeti postopek za razvezo − ga morava začeti skupaj z možem ali lahko to storim sama? Kako je s preživljanjem otrok?Več o tem

Izkazovanje referenc v postopku javnega naročanja

Smo gospodarska družba, ki opravlja gradbeno dejavnost in bi se radi prijavili na objavljeno javno naročilo. Zanima nas na kakšen način se določijo referenčni pogoji za izbiro izvajalca in kako jih lahko izkažemo?Več o tem

Vračunanje darila

Sestra je v času očetovega življenja dobila v dar parcelo za gradnjo hiše ter ves les za ostrešje, oče pa ji je z lastnim delom veliko pomagal tudi pri gradnji hiše. Meni oče pri nakupu stanovanja ni mogel pomagati. Pred kratkim je umrl, oporoke ni naredil. V zapuščino sodi naša domača hiša, v kateri trenutno živi moja mama. Ali drži, da se darilo lahko vračuna v dedni delež?Več o tem

Vračilo dolga po posojilni pogodbi

Bratu sem lansko leto posodil 10.000 € za nakup avtomobila. Dogovorila sva se, da mi denar vrne do začetka letošnjega poletja, vendar mi ga še vedno ni vrnil. Ker je moj brat in sem mu zaupal, nisva podpisala nobene pogodbe. Sedaj mu ne zaupam več, saj se ni držal najinega dogovora. Kaj naj naredim, da bom prišel do svojega denarja.Več o tem

Videokamera na večstanovanjski hiši

Eden od etažnih lastnikov je pred vhod v večstanovanjsko stavbo samovoljno namestil videokamero. Tako snema celotno dogajanje pred vhodom, na parkirišču in otroškem igrišču – vse v solastnini vseh etažnih lastnikov. Ostali etažni lastniki se z namestitvijo videokamere ne strinjajo. Kako lahko dosežemo, da bo videokamera odstranjena?Več o tem

Vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo

Mama mi je podarila parcelo za gradnjo hiše. Sklep o vpisu lastninske pravice v mojo korist sem dobil pred nekaj dnevi, vendar je na izpisku iz zemljiške knjige kot lastnik parcele še vedno navedena moja mama. Je kaj narobe oziroma ali moram še kaj narediti, da bom jaz vpisan kot lastnik?Več o tem

Pričanje na sodišču

V prejšnjem pravnem nasvetu sem pisala o pravici priče do povračila potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče, kakor tudi do povračila izgubljenega zaslužka. Sedaj bom nekaj besed namenila vprašanju, kdaj  priča lahko odkloni pričanje.

Več o tem

Povračilo stroškov za pričanje na sodišču

Od sodišča sem prejel vabilo, da bi pričal v sporu med sosedoma. Ker je obravnava dopoldne, bom moral vzeti dopust. Sem upravičen do povračila potnih stroškov ali plače?

Več o tem

Višina sodne takse za tožbo

Prijatelju sem posodil 8.000 € za 3 leta, a mi jih kljub mojim pozivom do sedaj še ni vrnil. Koliko znaša sodna taksa za tožbo in kdaj jo moram plačati?Več o tem

Družbena pogodba

Domislil sem se tržno zanimive poslovne ideje, za uresničitev katere je bilo potrebno razviti programsko kodo. Za uresničitev ideje sem potreboval finančna sredstva, ki pa jih nisem imel. Zato sva se z znancem dogovorila, da bova skupaj ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo in vsak prispevala 10.000 €. Poiskala sva računalniškega programerja, ki je bil pripravljen razviti programsko kodo. Za razvoj programske kode sva potrošila že večino sredstev, ko sva ugotovila, da le ta še nekaj časa ne bo razvita do te mere, da bi lahko pričela s trženjem. Družba formalno še ni bila ustanovljena. Dogovorila sva se, da s projektom prekineva, saj v doglednem času ni bilo pričakovati pozitivnih rezultatov. Z znancem sva šla nato vsak svojo pot. Sedaj, po dveh letih, pa je zoper mene vložil tožbo, v kateri navaja, da mi je on le posodil 10.000 €, ki sem jih jaz potrošil za razvoj programske kode, ter zahteva vračilo z obrestmi. Najin dogovor o poslovnem sodelovanju je bil le usten, na to temo sva si izmenjala le nekaj mejlov.Več o tem

Izvršitelj oporoke

Odločil sem se, da bom naredil oporoko. Premoženje bom razdelil med moje otroke, nekaj pa bi ga namenil za ustanovitev društva, ki bi skrbelo za otroke s posebnimi potrebami. Otrok z ustanovitvijo društva in skrbjo zanj ne bi rad obremenjeval. Na kakšen način lahko uredim, da bo moje premoženje res porabljeno za ustanovitev in delovanje društva.Več o tem

Uveljavljanje terjatve v okviru zapuščinskega postopka

Moj dolžnik je pred kratkim umrl. Po posojilni pogodbi mi je dolgoval večjo vsoto denarja. Ali lahko sedaj terjam dediče in kako naj ugotovim, kdo so dediči?Več o tem

Odpoved neuvedenemu dedovanju

Rad bi se že sedaj odpovedal dedovanju, ki bo nastopilo, ko bo umrla moja mati. Imam še brata. Ali je to možno? Več o tem

Zastopnik v primeru smrti samostojnega podjetnika

Moj oče je dejavnost opravljal kot samostojni podjetnik. Pred kratkim je umrl, zato me zanima ali lahko kar jaz nadaljujem njegovo dejavnost? Ali mora mama kot edina preostala dedinja po njem podati kakšno soglasje?  Več o tem