V prejšnjem pravnem nasvetu sem pisala o pravici priče do povračila potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče, kakor tudi do povračila izgubljenega zaslužka. Sedaj bom nekaj besed namenila vprašanju, kdaj  priča lahko odkloni pričanje.

Kot sem zapisala že zadnjič, mora vsak, kdor je povabljen za pričo, na povabilo sodišča priti, in če ni z zakonom drugače določeno, mora tudi pričati (229. člen Zakona o pravdnem postopku). Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega izostanka ne opraviči ali če se brez dovoljenja ali opravičenega razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, sme sodišče odrediti, da se privede s silo na svoje stroške, sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 1.300 eurov.

Nekatere osebe lahko pričanje odrečejo zaradi svojega posebnega razmerja do stranke postopka – zaradi zaupne narave njihovega razmerja (npr. pooblaščenec stranke, spovednik, odvetnik ali zdravnik ali druga oseba, ki je za dejstva izvedela ali pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali kakšne druge dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je izvedela pri opravljanju takega poklica ali take dejavnosti). Pričanje lahko odrečejo o dejstvih, ki so jih izvedele v tem razmerju.

Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja, če ima za to tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovorom na taka vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje krvne sorodnike v ravni vrsti do katerega koli kolena (npr. svojega otroka, vnuka, starše), v stranski vrsti pa do vštetega tretjega kolena (npr. svojega strica, teto); svojega zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, kot jo določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo, ali sorodnike po svaštvu do vštetega drugega kolena (npr. svojega svaka, svakinjo), četudi je zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca. Sodnik pričo pred zaslišanjem opozori, da lahko odkloni odgovor na vprašanje iz zgoraj navedenih razlogov (233. člen ZPP). O opravičenost razlogov za odklonitev pričanja ali odgovora na posamezna vprašanja presodi sodišče, pred katerim bi priča morala pričati. Če je treba, o tem poprej zasliši stranke (235. člen ZPP).

Objavljeno: 3. 4. 2017
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.