Mama mi je podarila parcelo za gradnjo hiše. Sklep o vpisu lastninske pravice v mojo korist sem dobil pred nekaj dnevi, vendar je na izpisku iz zemljiške knjige kot lastnik parcele še vedno navedena moja mama. Je kaj narobe oziroma ali moram še kaj narediti, da bom jaz vpisan kot lastnik?

Iz vašega vprašanja izhaja, da je na podlagi sklenjene darilne pogodbe odvetnik ali notar že vložil zemljiškoknjižni predlog, s katerim je predlagal vknjižbo lastninske pravice v vašo korist. O predlogu je bilo že odločeno in sklep o vpisu vknjižbe lastninske pravice vam je bil že vročen. Zapisali ste, da ste sklep prejeli pred nekaj dnevi, zato predvidevam, da je razlog za to, da vi še niste navedeni na zemljiškoknjižnem izpisku ta, da sklep še ni postal pravnomočen. Vpisi v informatizirano glavno knjigo se namreč izvedejo šele na podlagi pravnomočnega sklepa o dovolitvi vpisov (177. člen Zakona o zemljiški knjigi, v nadaljevanju ZZK-1) in ne že takrat, ko je izdan sklep o vpisu.

Sklep postane pravnomočen, ko se izteče rok za vložitev ugovora in ugovor ni bil vložen. Če je ugovor vložen, sklep postane pravnomočen šele, ko je ugovor zavržen (npr. vložen je bil prepozno) ali zavrnjen (ugovor po materialnem pravu ni utemeljen). Proti sklepu o vpisu se ugovor lahko vloži v osmih dneh od vročitve sklepa (157. člen ZZK-1). Rok teče za vsakega udeleženca posebej – v vašem primeru sta udeleženca vi in vaša mama. Osem dnevni rok začne teči prvi dan po dnevu, ko je bil posameznemu udeležencu sklep vročen. To pomeni, da bo sklep postal pravnomočen potem, ko bo za vsakega od vaju iztekel 8 dnevni rok za ugovor ter ugovor ne bo vložen. Takrat bo sodišče po uradni dolžnosti izvedlo vpis vaše lastninske pravice v informatizirano glavno knjigo zemljiške knjige in hkrati izbrisalo plombo, ki je bila vpisana v zvezi s predlogom za vknjižbo lastninske pravice.

Vpis lastninske pravice je možno tudi pospešiti. Vsi udeleženci se lahko po tem, ko jim je sklep o vpisu vročen, odpovedo pravici do ugovora. V takem primeru sklep postane pravnomočen še pred potekom roka za vložitev ugovora in sodišče bo sklep o vpisu izvršilo po prejemu odpovedi vseh udeležencev postopka. Za pomoč lahko pooblastite odvetnika ali notarja.

In še odgovor na vaše vprašanje – če lahko na izvršitev vpisa nekaj dni počakate, potem vam ni potrebno storiti nič, če pa želite vpis pospešiti, se obrnite na odvetnika ali notarja.

Objavljeno: 27. 7. 2017
 Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.