Od sodišča sem prejel vabilo, da bi pričal v sporu med sosedoma. Ker je obravnava dopoldne, bom moral vzeti dopust. Sem upravičen do povračila potnih stroškov ali plače?

Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo sodišča priti, in če ni z zakonom drugače določeno, mora tudi pričati (229. člen ZPP). O tem, kdaj priča lahko odkloni pričanje, bomo govorili prihodnjič.

Skladno z določbo 242. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) ima priča pravico do povračila potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče kakor tudi do izgubljenega zaslužka. Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer izgubi to pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti. Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (v nadaljevanju: Pravilnik) v 5. členu določa, da potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma stroške za kilometre prevožene z lastnim prevoznim sredstvom. Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi, če javno prevozno sredstvo ne vozi ob primernem času ali če je bilo potrebno iz kakšnega drugega opravičenega razloga opustiti prevoz z javnim prevoznim sredstvom. Povrnitev stroškov za prevožene kilometre se obračunava v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (9. člen Pravilnika).

Nadalje Pravilnik v 12. členu določa, da ima zaposleni pravico do povrnitve nadomestila plače za odsotnost z dela zaradi vabila za pričo. Zaposlenim izplača nadomestilo njihov delodajalec (npr. gospodarska družba, zavod, upravni ali drug državni organ, samostojni podjetnik posameznik), ki nato zahteva povrnitev izplačanega nadomestila od sodišča, ki vodi postopek. Sodišče pri tem upošteva trajanje zaslišanja kot tudi čas, ki ga je priča porabila za prihod na narok in vrnitev na delovno mesto.

Zaključimo lahko, da ste upravičeni tako do povračila potnih stroškov kot tudi do povračila izgubljenega zaslužka. Povračilo potnih stroškov lahko zahtevate po samem naroku. Z namenom, da bi vam povrnili tudi izgubljeni zaslužek, pa od sodišča po zaključku pričanja lahko zahtevate potrdilo o trajanju naroka. Nato bo vaš delodajalec zahteval povrnitev izplačanega nadomestila. Strošek za prihod priče in njeno pričanje je dolžna plačati stranka, ki je predlagala izvedbo tega dokaza. Na koncu pa sodišče o vseh stroških postopka odloči na podlagi uspeha strank v pravdnem postopku.

Objavljeno: 3. 4. 2017
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.