Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes 7. 8. 2023 objavilo pregled možnosti za delavce, ki zaradi poplav ne morejo na delo ali so ga morali predčasno zapustiti. Informacije so dostopne na tej povezavi.

Dodajamo le, da je v nekaterih kolektivnih pogodbah, predvideno tudi izplačilo solidarnostne pomoči. Za to imajo delavci še kar nekaj časa, sedaj je pomembno, da se obvaruje življenje in zajezi nastanek materialne škode. Spodaj pojasnjujemo kaj določata kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine in dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 81. členu določa, da delodajalec lahko izplača solidarnostno pomoč tudi v primeru naravne nesreče, ki prizadene delavca. Predlog za dodelitev solidarnostne pomoči lahko poda sindikalni zaupnik ali katerikoli drugi delavec. O upravičenosti predloga in višini odobrene pomoči odloči delodajalec na podlagi okoliščin posameznega primera. Delodajalec se je dolžan do predloga opredeliti v roku najkasneje 30 dni. Višina pomoči za primer naravne nesreče ni določena, določena je le za primer smrti delavca in za primer smrti ožjega družinskega člana delavca in ta v prvem primeru znaša najmanj 700 EUR, v drugem pa najmanj  350 EUR vendar največ do višine in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost.

Izplačilo solidarnostne pomoči  v dejavnosti vzgoje in izobraževanja je urejeno v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in aneksih objavljenih v Uradnem listu RS, št. 46-1766/2013 in Uradni list RS, št. 88-1849/2021. Delavcu pripada solidarnostna pomoč za primer elementarne nesreče kot je npr. poplava. Za druge primere, ko se solidarnostna pomoč izplačuje, je v aneksu določen prag višine plače, ki jo uslužbenec prejeme v mesecu, ko se je zgodil primer, vendar pa za primer naravne nesreče kot je npr. poplava ta prag ne velja. Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa iz leta 2013 pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč kot ostalim, ki jim pripada  solidarnostna pomoč, ki v letu 2023 znaša 668,21 EUR (usklajeno z rastjo cen življenjskih potrebščin). Članom SVIZ-a, ki je podpisnik aneksa iz leta 2013, tako pripada solidarnostna pomoč v višini 801,85 EUR. Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.
Objavljeno:  7 .8. 2023