Smo gospodarska družba, ki opravlja gradbeno dejavnost in bi se radi prijavili na objavljeno javno naročilo. Zanima nas na kakšen način se določijo referenčni pogoji za izbiro izvajalca in kako jih lahko izkažemo?

Uvodoma velja pojasniti razliko med referencami in zmogljivostmi. Za razliko od referenc si je kapacitete – zmogljivosti v smislu opreme, kadrov, mehanizacije, finančnih sredstev itd., mogoče izposoditi od drugih gospodarskih subjektov, medtem ko reference izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj. Se pravi gre za lastnosti, ki so tesno povezane z osebo ponudnika in dokazujejo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo, ker je že v preteklosti izvedel podobna dela oziroma izpeljal podobne dobave blaga. Referenc glede na njihovo naravo ni mogoče prenesti oziroma si jih izposoditi s pravnim poslom.

Na podlagi 76. člena Zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN-3) lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost ponudnika (reference).

Glede tehnične in strokovne sposobnosti 10. odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil.

Določitev vsebine referenc, ki jih mora izkazati ponudnik, je sicer odvisna od predmeta naročila, naročnik pa mora upoštevati, da morata biti obseg in višina referenčnega pogoja sorazmerna z razpisanim predmetom javnega naročila. Tako npr. za izvedbo gradbenih del v vrednosti 50.000,00 € ni sorazmeren referenčni pogoj, da mora ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe uspešno izvesti – zgraditi objekt v vrednosti 300.000,00 €. Reference morajo biti vedno ustrezno dokazane in izkazane – z dokumenti, saj gre za vstopni pogoj.

Objavljeno: 2. 3. 2018
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.