Prijatelju sem posodil 8.000 € za 3 leta, a mi jih kljub mojim pozivom do sedaj še ni vrnil. Koliko znaša sodna taksa za tožbo in kdaj jo moram plačati?

Taksna obveznost za pravdni postopek nastane ob vložitvi tožbe (1. odst. 5. člena Zakona o sodnih taksah – 1) in se določi glede na vrednost zahtevka oziroma predmeta postopka (če gre za nedenarne zahtevka tožnik navede vrednost predmeta postopka) ali v nespremenljivih zneskih (ti so v nekaterih primerih določeni že v samem zakonu – npr. za elektronsko vložitev predloga za izvršbo sodna taksa znaša 44 €). V sporih kot je vaš je sodno takso dolžan plačati tožnik.

Če sodna taksa za tožbo ni plačana in izkazana (tožbi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse) ob vložitvi tožbe, jo je potrebno plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem nalogu, ki ga sodišče pošlje tožniku. Za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem postopku izda sodišče, se plača enkratna taksa, razen če ni v zakonu določeno drugače (1. odst. 18. člena ZST-1). To pomeni, da je tožnik dolžan za celotni pravdni postopek, ki se konča z izdajo odločbe na prvi stopnji, plačati sodno takso enkrat. Pri vrednosti spornega predmeta do vključno 8.000 € znaša sodna taksa 345 € (16. člen ZST-1).

Stranka pa lahko vloži vlogo za oprostitev plačila sodne takse. Sodišče jo v celoti ali deloma oprosti plačila takse, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Možen pa je tudi odlog plačila sodne takse ali obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Čas odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti daljši od 24 mesecev, razen če sodišče zaradi izjemnih okoliščin presodi, da je za plačilo potreben daljši čas (1. in 2. odst. 11. člena ZST-1).

Objavljeno: 14. 12. 2016
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.