V letu 1990 sva z ženo kupila stanovanje, vendar vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo takrat nisva predlagala. Sedaj sva se želela vpisati kot lastnika, vendar je sodišče najin predlog zavrnilo, ker nisva predložila izvirnika prodajne pogodbe, na podlagi katere sva kupila stanovanje. Tega pa nimava, ker sva ga tekom časa izgubila. Ali lahko kljub temu doseževa, da se vpiševa kot lastnika?

Vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo je izjemnega pomena, saj Stvarnopravni zakonik določa, da se za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom (prodajna pogodba, darilna pogodba itd.) zahteva vpis v zemljiško knjigo. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo (49. člen SPZ). Pravnoformalno zato na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, postanete lastnik nepremičnine šele z vpisom v zemljiško knjigo. Pri tem mora biti zemljiškoknjižno dovolilo overjeno. Glede na to, da je bilo v praksi zemljiškoknjižno dovolilo skoraj vedno vključeno v samo prodajno pogodbo, to pomeni, da mora biti na sami prodajni pogodbi overjen podpis osebe, ki prenaša lastninsko pravico. Sodišče vknjižbo opravi na podlagi izvirnika takšne prodajne pogodbe. V primeru, da ste ga izgubili je rešitev vaše težave odvisna od tega ali imate vsaj kopijo prodajne pogodbe in ali prodajalec, ki je vpisan v zemljiški knjigi ali njegov pravni naslednik še obstajata. V primeru, da je temu tako, vam zakon omogoča, da vknjižbo lastninske pravice v vašo korist dosežete tudi na podlagi listine, ki bo vsebovala izjavo osebe, ki je vknjižena kot lastnik, da zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ali zaradi nadomestitve izgubljenih izvirnikov listin dovoljuje vpis lastninske pravice v korist druge osebe. Podpis nekdanjega lastnika na tej listini mora biti overjen, ni pa ji potrebno prilagati izvirnika ali prepisa prodajne pogodbe iz leta 1990. V primeru, da ne obstoji niti nekdanji lastnik niti njegov pravni prednik (dedič) potem boste vknjižbo vaše lastninske pravice lahko dosegli v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, o katerem bomo pisali v eni izmed prihodnjih številk.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.