Delodajalec mi že 2 meseca ni izplačal plače. Obljublja, da mi jo bo izplačal decembra, ko dobi večji priliv. Kaj lahko storim, če plače ne bo?

Delodajalec, ki delavcu ne izplača plače za opravljeno delo ob dogovorjenem času, krši svoje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. V primerih, ko se kršitve ponavljajo ali s posebno hude, lahko delavec delodajalcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Če delodajalec delavcu dvakrat zaporedoma ali v obdobju 6 mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku (111. člen ZDR-1) je to razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V vašem primeru je tako podan razlog za izredno odpoved.

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi morate delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in hkrati o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Svetujemo, da vsa pisanja pošljete preko pošte priporočeno s povratnico ali s pomočjo zasebnega vročevalca. Če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne bo izpolnil svoje obveznosti iz delovnega razmerja, lahko izredno odpoveste pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjih tridesetih dneh. Poleg zaostalih plač vam bo delodajalec dolžan plačati tudi odpravnino, ki bi vam šla v primeru, da bi vam delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu (135. Člen ZDR-1). Pisni obračun je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. To pomeni, da vam zato, da bi vam delodajalec plačal zaostale plače ne bo potrebno vložiti tožbe, ampak boste lahko vložili že predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Sodišče sklep o izvršbi izda v nekaj dneh. Če delodajalec sklepu ne ugovarja, postane pravnomočen. Nato se opravi izterjava z izvršilnimi sredstvi, ki ste jih predlagali.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.
Objavljeno: 28. 11. 2014