Pred skoraj 40. leti sem od očeta podedoval gradbeno parcelo in z veljavnim  gradbenim dovoljenjem od leta 1980 sem takrat tudi zgradil hišo. Dovozna pot že od izgradnje hiše dalje poteka po parceli, ki je v lasti mojega soseda, ki je hkrati moj sorodnik. Dovozno pot koristi tudi on. Vse do lani, torej skoraj 35 let, ni nihče nasprotoval moji uporabi te poti. Sosed sedaj zahteva, da mu plačam nadomestila za uporabo služnostne poti. Ali sem mu ga dolžan plačati?

V opisanem primeru se pri presoji, ali je bila v korist vaše nepremičnine na podlagi pravil o priposestvovanju služnosti pridobljena stvarna služnost vožnje in hoje po nepremičnini vašega soseda, uporabijo določbe Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju ZTLR) (na podlagi 1. odst. 266. člena Stvarnopravnega zakonika). Ta v 54. členu določa, da se stvarna služnost pridobi s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik služne stvari pa temu ni nasprotoval. Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali posestnika služne stvari, če je služnost izvrševal s silo ali z zvijačo ali če je bila služnost dovoljena do preklica.

V vašem primeru, ko ste z izvrševanjem služnosti pričeli leta 1980, je bila v korist vaše nepremičnine z iztekom leta 2000 pridobljena služnostna pravica hoje in vožnje (tak obseg predpostavljamo kot najbolj pogost v praksi, sicer pa je obseg služnosti odvisen od obsega njenega dejanskega izvrševanja v času teka priposestvovalne dobe)

O vprašanju odplačnosti služnosti pridobljene s priposestvovanjem v zakonodaji ni odgovora, o tem pa je že odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sodba in sklep II Ips 1022/2008 z dne 29.11.2012). Odločba se nanaša na nepravo stvarno služnost pridobljeno v javno korist, a menimo, da se argumentacija lahko uporabi tudi za stvarne služnosti. Razlogi za to so kompleksni in presegajo domet tega prispevka, zato jih ne navajam. Vrhovno sodišče je odločilo, da je priposestvovana služnostna pravica po svoji vsebini neodplačna. Iz obrazložitve izhaja, da lastnik služeče nepremičnine, ki ve za dejansko izvrševanje navzven zaznavnih služnostnih upravičenj in se jim v času trajanja priposestvovalne dobe ne upre, molče pristaja na nastanek služnostne pravice in njeno vsebino, ki je odvisna od načina dejanskega izvrševanja v času trajanja priposestvovalne dobe. V kolikor lastnik gospodujoče nepremičnine lastniku služeče nepremičnine za uporabo nepremičnine v času priposestvovalne dobe ni plačeval ničesar, ta pa od njega nikoli ni zahteval nobenega plačila, niti ni bilo med njima dogovorjeno plačilo, je lastnik gospodujoče nepremičnine s potekom priposestvovalne dobe priposestvoval neodplačno služnostno pravico.

V kolikor vašemu sosedu za uporabo poti do leta 2000, ko se je iztekla priposestvovalna doba, niste nič plačevali in tega od vas tudi ni zahteval, mu odmene za služnostno pot niste dolžni plačati.

Objavljeno: 27. 2. 2015
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.