Poklican sem k dedovanju po stricu. Izvedel sem, da je imel stric tudi nekaj dolgov. Zanima me, ali dediči res odgovarjajo za zapustnikove dolgove?

Namen dedovanja je v tem, da vse podedljive pravice in obveznosti, ki jih je imel zapustnik, z enkratnim dejanjem preidejo na njegove dediče (univerzalna sukcesija). Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove, četudi bi zapustnik njihovo odgovornost izrecno izključil. S tem se zasleduje namen, da se pravni položaj zapustnikovih upnikov zaradi smrti dolžnika ne bi poslabšal. Upnik zahtevek za izplačilo dolga lahko uveljavlja le proti dedičem, ne pa proti zapuščini.

Vendar pa je odgovornost dedičev omejena. Velja, da dedič odgovarja do višine vrednosti podedovanega premoženja, a ne le s podedovanim premoženjem, ampak tudi s svojim premoženjem (odgovornost pro viribus hereditatis). V primeru, da bi dedič podedoval le osebno vozilo, ki bi ga po sklepu o dedovanju že prodal, to ne pomeni, da za zapustnikov dolg ne bo več odgovarjal, ker vozila nima več. Zanj bo odgovarjal in to z vsem svojim premoženjem, a le do višine vrednosti osebnega vozila. Vrednost podedovanega premoženja se ugotavlja s popisom in cenitvijo premoženja, ki se opravi že pri sestavi smrtovnice ali v zapuščinskem postopku. Lahko pa se vrednost podedovanega premoženja ugotavlja tudi v pravdnem postopku, ki ga je upnik sprožil v zvezi s plačilom zapustnikovega dolga. Pri tem se upošteva vrednost, ki jo je imelo podedovano premoženje v času zapustnikove smrti. V našem pravu se v primeru, ko upniki zahtevajo ločitev zapuščine od dedičevega premoženja, odgovornost dedičev omeji tudi po vrsti premoženja – tj. da se dolgovi lahko poplačajo le iz zapustnikovega premoženja.

Kadar je dedičev več odgovarjajo solidarno, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža.

Opozoriti pa velja, da za zapustnikove dolgove odgovarja le tisti, ki je dejansko postal dedič. Kdor se odpove dediščini, ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Odpoved dedovanju v korist drugega dediča se šteje za sprejem dednega deleža in sočasen odstop dednega deleža sodediču. Kar pomeni, da tudi dedič, ki svoj dedni delež odstopi drugemu, solidarno odgovarja za zapustnikove dolgove.

Objavljeno: 30. 9. 2015
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.