Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus je Vrhovno sodišče Republike Slovenije včeraj 13. 3. 2020 sprejelo Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih.

VSA SODIŠČA bodo od PONEDELJKA 16. 3. 2020 opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se od spremembe Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev z dne 30. 3. 2020 iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ od 10.4.2020 dalje štejejo tudi zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških.

Z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča sodišča tako odločajo in opravljajo naroke v nujnih zadevah, med katere sodijo:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • postopki v zadevah zavarovanja, razen dejanj, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti.
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon, razen naštete v točkah od 6 do 10 odredbe z dne 30.3.2020.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki NE spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se  PREKLIČEJO. Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Iz odredbe izhaja, da bodo vsi naroki preklicani, sodišče pa bo v vsaki posamezni zadevi izdalo preklic in ga poslalo pooblaščencem strank oziroma strankam. O posamičnih preklicih narokov in o novo razpisanih narokih vas obvestimo, ko nam ga bo posamezno sodišče posredovalo. Če na novo določeni termin iz upravičenih razlogov na narok ne boste mogli pristopiti, mi sporočite, da bom predlagala preložitev.

Nadalje za tožbe in vloge nasprotnih strank, ki so vam bile že vročene pred uveljavitvijo odredbe velja, da od 16. 3. rok za odgovor neha teči in bo po koncu izrednih razmer tekel naprej (ne bo pa začel teči znova).

Naprošam vas, da nam do konca izrednih razmer, dokumentacijo pošiljate po pošti ali po elektronski pošti oziroma jo pustite v nabiralniku in me o tem obvestite preko mejla ali telefona. Če morate kakšno dokumentacijo nujno izročiti osebno, vas prosim, da me predhodno pokličete na tel. št. 031 347 989, da se dogovorimo za prevzem. V času izrednih razmer se osebni sestanki ne bodo izvajali, razen, če bi bilo to nujno potrebno in se tako dogovorimo.

Naše storitve se bomo tudi v danih razmerah trudili opraviti v največjem možnem obsegu. Komunikacija bo potekala elektronsko preko naših dveh e-naslovov: irena.hacin@kolner-odvetnik.si ali info@kolner-odvetnik.si in telefonsko preko tel. št. 031 347 989.