Obveščamo Vas, da je bila dne 13. 11. 2020 s strani predsednika Vrhovnega sodišča RS izdana Odredba o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Su 407/2020 (v nadaljevanju: Odredba).

V skladu z Odredbo Vrhovnega sodišča RS od vključno 16. 11. 2020 do javno objavljenega preklica Odredbe s strani predsednika Vrhovnega sodišča RS, sodišča poslujejo v omejenem obsegu, v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih.

Po Zakonu o sodiščih in v skladu z izdano Odredbo so nujne zadeve:

 • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
 • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
 • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
 • postopki v zadevah zavarovanja,
 • spori za objavo popravka objavljene informacije,
 • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
 • druge zadeve, za katere tako določa zakon,
 • zadeve v katerih kazenski pregon zastara v naslednjih 6 mesecih.

VSE OSTALE ZADEVE SO NENUJNE ZADEVE.

V NENUJNIH zadevah

 • se vsi naroki, razpisani od vključno 16. 11. 2020 do javno objavljenega preklica Odredbe s strani predsednika Vrhovnega sodišča RS štejejo za PREKLICANE, razen če se izvedejo videokonferenčno (o preklicu ne boste prejeli posebnega obvestila), prav tako se ne opravljajo druga procesna dejanja, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali udeležencev sodnega postopka;
 • sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja;
 • procesni roki (npr. rok za pritožbo, rok za vložitev pripravljalne vloge) NE tečejo; Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.
 • uradnih ur (npr. vpogled v fizično voden spis) na sodišču NI. Stranke lahko s sodiščem komunicirajo le po elektronski pošti ali telefonu v času uradnih ur.
 • vloge se vlagajo le po pošti ali preko portala e-Sodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno.

V NUJNIH zadevah:

 • razpisani naroki se opravijo;
 • če bo narok preklican, vas bo sodišče o tern posebej obvestilo;
 • v zadevah se odloča in sodna pisanja se tudi vroča;
 • vsi roki tečejo;
 • uradne ure se izvajajo, vendar se je za prihod na sodišče potrebno prej naročiti po elektronski pošti ali telefonu v času uradnih ur;
 • vloge se lahko vlagajo tudi na vložišču sodišče

Uradnih ur v zadevah brezplačne pravne pomoči NI. Stranke naj Službo za BPP kontaktirajo po elektronski pošti ali telefonu in zaposlenim povejo, da gre po njihovem mnenju za nujno zadevo.

Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. od vključno 16. 11. 2020 posluje le po elektronski poti preko naslova info@kolner-odvetnik.si in le v nujnih zadevah. O preklicih narokov vas bomo posebej obvestili – pisno ali ustno preko telefona.

Ostanimo zdravi.