Proti našemu dolžniku se vodi postopek osebnega stečaja. Rok za prijavo terjatev smo zamudili, ker sploh nismo vedeli, da je bil postopek začet. Ali imamo še kakšne možnosti, da bo naša terjatev poplačana?

Z oklicem o začetku postopka osebnega stečaja so upniki pozvani, da v roku 3 mesecev po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice (v nadaljevanju bomo zaradi preglednosti govorili le o terjatvi). Naveden je tudi zadnji dan tega roka. Oklici so objavljeni na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na portalu eOBJAVE (kot to določa 122. člen ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Upniki so dolžni sami spremljati ali je bil proti dolžniku –fizični osebi začet postopek osebnega stečaja. Enako dolžnost imajo upniki pravnih oseb. Vendar pa je v primeru zamude roka za prijavo terjatve v postopku osebnega stečaja položaj tega upnika bistveno boljši kot položaj upnika, ki je svojo terjatev zamudil prijaviti v postopku stečaja nad pravo osebo. Upnik, ki v stečajnem postopku nad pravno osebo zamudi rok za prijavo terjatve, izgubi pravico od stečajnega dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti in pravico do poplačila iz razdelitvene mase. Sodišče bi prepozno vloženo prijavo terjatve zavrglo. Izjema velja za nekatere prednostne terjatve in terjatve za plačilo davka kot je določeno v 6. odst. 296. člena ZFPPIPP.

V kolikor pa upnik zamudi rok za prijavo terjatve v postopku osebnega stečaja, njegova terjatev ne preneha, ampak se še vedno upošteva pri razdelitvi razdelitvene mase, če je priznana (prizna jo stečajni upravitelj) do izdelave načrta razdelitve. V primeru, da razdelitvena masa ne zadošča za poplačilo upnikove terjatve, pa lahko upnik preostanek terjatve uveljavlja proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka (382. člen ZFPPIPP). Vendar pa lahko dolžnik do zaključka postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust obveznosti. Upniki so o začetku postopka odpusta obveznosti obveščeni z oklicem sodišča, ki je prav tako objavljen na spletnih straneh AJPES-a. Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to ali je upnik terjatev prijavil ali ne. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti upnik ne more več sodno zahtevati, da mu dolžnik plača terjatev, ki v stečajnem postopku še ni bila poplačana. V kolikor pa jo dolžnik plača prostovoljno, tega ne more zahtevati nazaj (gre namreč za naturalno obveznost). Kljub pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, pa ta za večino prednostnih terjatev ne učinkuje. Primeroma navajamo, da odpust ne učinkuje za terjatve na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti itd. (podrobneje v 408. členu ZFPPIPP).

Kljub temu, da ste zamudili rok za prijavo terjatve, to še vedno lahko storite. Vaša terjatev bo poplačana, če bo terjatev priznana do izdelave načrta razdelitve in v kolikor bo na razpolago premoženje za poplačilo. Spremljajte pa ali bo dolžnik vložil predlog za odpust obveznosti, saj takemu predlogu kot upnik lahko tudi ugovarjate in s tem preprečite, da bi dolžnikova obveznost do vas postala neiztožljiva. V kolikor pa bi imeli do dolžnika prednostno terjatev, npr. terjatev na plačilo zakonite preživnine, bi poplačilo lahko dosegli kljub temu, da bi bile dolžniku pravnomočno odpuščene njegove obveznosti.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.