V zapuščinskem postopku dedujemo 4 dediči. Po zapustniku je ostalo precej dolgov, zato se nameravam svojemu deležu odpovedati v korist enega od dedičev. Zanima me kdo odgovarja za zapustnikove dolgove in ali ima moj odstop na to kakšen vpliv.

Vsi dediči solidarno odgovarjajo za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja . V našem pravu velja domneva, da osebe, ki so poklicane k dedovanju dediščino sprejemajo. Zato za pridobitev dediščine ni potrebno nikakršno ravnanje dediča (t.i. sistem ipso iure pridobitve dediščine). Dedič pa se lahko dediščini odpove z izjavo, ki jo sodišču poda do konca zapuščinske obravnave (tj. postopka na prvi stopnji). V kolikor izjavi, da se dediščini odpoveduje, takšna odpoved velja tako zanj, kot tudi za njegove potomce, če izrecno ne izjavi, da se odpoveduje samo v svojem imenu. Dedič, ki se je dediščini odpovedal, za dolgove zapustnika ne odgovarja.

Vendar pa opozarjamo, da se laično poimenovana odpoved v korist drugega dediča po veljavnem pravu ne šteje za odpoved dediščini in ne pomeni razbremenitve odgovornosti za dolgove zapustnika. Pravno govorimo o odstopu dednega deleža v korist določenega dediča. Pri tem se šteje, da domneva o sprejemu dediščine ostaja v veljavi, dedič pa je s svojim deležem razpolagal v korist drugega dediča (dedni delež sprejme in sočasno razpolaga z njim). Posledično pa to pomeni, da dedič, ki odstopi svoj dedni delež drugemu dediču, še vedno ostane solidarno zavezan za plačilo zapustnikovih dolgov. Pravni red namreč prvenstveno varuje zapustnikovega upnika, ki zaradi odstopa deleža drugemu dediču ne sme zaiti v slabši pravni položaj.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.