Poleg tega, da zakon o Izvršbi in zavarovanju določa omejitve izvršbe na prejemke, o čemer smo govorili v prejšnjih pravnih nasvetih, so nekateri prejemki popolnoma izvzeti iz izvršbe. To pomeni, da upnik nanje ne sme poseči, če pa do tega vseeno pride, mora dolžnik zahtevati od sodišča, da odpravi nepravilnosti, ki jih je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku (npr. banka), storila pri opravljanju izvršbe in da o tem izda sklep. Ker se ti prejemki v večini primerov nakazujejo na dolžnikov transakcijski račun, zakon določa (137. člen ZIZ), da mora organizacija za plačilni promet (v večini primerov je to banka) pri izvrševanju sklepa o izvršbi upoštevati, da so nekateri prejemki izvzeti iz izvršbe in da je izvršba na nekatere prejemke omejena. Kar pomeni, da tudi v primeru, da je bil dolžniku tak prejemek nakazan na njegov osebni račun, upnik nanj ne sme poseči.

Zakon o izvršbi in zavarovanju v 101. členu podrobno našteva, kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe, za potrebe tega prispevka jih le v grobem povzemamo. Poudarjamo pa, da so iz izvršbe izvzeti le tisti prejemki, ki so navedeni v tem členu. Gre za prejemke iz naslova:

 • zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživljanje zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
 • odškodnine zaradi telesne poškodbe;
 • denarne socialne pomoči;
 • starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka;
 • štipendij in pomoči učencem in študentom;
 • redov, medalj, vojnih spomenic in drugih odličij in priznanj
 • prejemkov vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne civilne službe, usposabljanja za zaščito in reševanje ali delo v rezervni sestavi policije;
 • nadomestila za invalidnost po zakonu , ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 • dodatka za pomoč in postrežbo;
 • dohodkov iz občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, ki jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.

Od novele ZIZ-H iz leta 2010 pa so iz izvršbe izvzeti še naslednji prejemki:

 • oskrbnina po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti;
 • sredstva pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode;
 • nepovratna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil (glej dodatne omejitve v zakonu) ter
 • denarna sredstva prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.