Z našim poslovnim partnerjem smo v sporu glede plačila opravljenih storitev. Več let smo uspešno poslovno sodelovali. Z njim želimo poslovati tudi v prihodnje, zato se želimo izogniti sodnemu postopku. Sami smo se z njim že poskušali dogovoriti, a nismo bili uspešni. Kaj naj storimo?

V vašem primeru je smiselno, da se dolžniku pošlje opomin s strani odvetnika, s predlogom, da se sestanete na skupnem sestanku in pogovorite o možnih rešitvah spora. Včasih je dolžnik do predlogov, ki jih poda odvetnik, ki ste ga vi izbrali, nezaupljiv, saj ves čas razmišlja, kaj se za takšnim predlogom dejansko skriva.

Nastali spor lahko še pred začetkom sodnega postopka poskusite rešiti s pomočjo tretje nevtralne osebe – mediatorja, ki deluje v okviru zasebnega mediacijskega centra, npr. Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR). V gospodarskih sporih so mediatorji večinoma iz vrst odvetnikov, sodnikov in notarjev. Glavne prednosti mediacije so poleg popolne nevtralnosti mediatorja, zaupnost postopka ter prostovoljna udeležba vseh vpletenih. Na pobudo ene od strank mediacijski center nasprotno stranko najprej povabi k sklenitvi sporazuma o predložitvi spora v postopek reševanja mediacijskemu centru. Če se obe strani s postopkom mediacije strinjata in poravnata stroške mediacije, se postopek začne in iz liste mediatorjev sporazumno izbereta mediatorja. Nato se opravi eno ali več srečanj, lahko tudi ločeno z vsako stranko. Mediator ob koncu ločenega srečanja stranko vpraša, ali lahko to, kar mu je povedala, prenese nasprotni stranki. Po potrebi se izvedejo tudi dokazi ali pridobi izvedensko mnenje. Mediator lahko ves čas postopka daje predloge za rešitev spora. Prednost mediacije kot neformalnega postopka je tudi v tem, da daje strankam možnost, da svoja razmerja uredijo celovito in hkrati ohranijo medsebojne vezi (poslovne, družinske, itd.). V kolikor stranki dosežeta sporazum, se lahko dogovorita, da se sporazum zapiše v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To pomeni, da upnik v primeru, da dolžnik dogovorjenega ne izpolni, takoj lahko vloži predlog za izvršbo. Pravdni postopek ni potreben.

Še bolj pa je mediacija učinkovito sredstvo za reševanje sporov med fizičnimi osebami, pa naj gre za družinske, dedne, sosedske ali odškodninske spore. Mediacija je znak kulturnega reševanja sporov in nam je lahko le v ponos, če spor poskušamo rešiti po mirni poti izven sodišča.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.