Pred 5 leti sem prijatelju posodil večji znesek ob gradnji njegove hiše. Pogodbo smo sestavili sami in v njej določili, da mi mora posojilo skupaj z obrestmi vrniti do konca leta 2012. Do danes mi še ni nič vrnil. Pravi, da je v težki finančni situaciji in vračila sedaj ne znore. Kljub vsemu bi še vedno rad ohranil prijateljsko vez. Skrbi pa me, da bi prijatelj nenadoma umrl, saj se bojim, da se z njegovimi dediči ne bom mogel nič dogovoriti. Mi lahko svetujete kaj naj storim?

Iz vašega vprašanja je moč razbrati, da imate sklenjeno posojilno pogodbo v pisni obliki. Glede na to se je rok za vračilo glavnice posojila z obrestmi iztekel že 31.12.2012, zaradi česar je vračilo posojila že zapadlo v plačilo. V primeru, da vam vaš prijatelj svojega dolga prostovoljno ne izpolni, lahko pri pristojnem sodišču vložite tožbo na vračilo posojila skupaj z obrestmi. To, pri katerem sodišču se vloži tožba, je odvisno od višine izterjevanega zneska: če je znesek višji od 20.000,00 € se tožba vloži pri okrožnem sodišču, sicer pa pri okrajnem sodišču. Za sojenje je v teh sporih pristojno sodišče, ki je splošno pristojno za toženo stranko, to pa je sodišče, na območju katerega ima tožena stranka prijavljeno stalno prebivališče (46. in 47. člen Zakona o pravdnem postopku).

Zgoraj je predstavljena najpogosteje uporabljena rešitev, vendar pa dvomim, da bi se prijateljska vez po vložitvi tožbe ohranila. V primeru, da vi sredstev trenutno ne potrebujete, bi bilo smiselno razmisliti o sklenitvi aneksa k posojilni pogodbi in o ustanovitvi zastavne pravice v zavarovanje vaše terjatve na hiši, ki je bila zgrajena z vašim posojilom. Hkrati lahko z aneksom podaljšate rok za vračilo posojila. Bistveno je, da se tako ustanovljena zastavna pravica (hipoteka) vknjiži v zemljiško knjigo, saj se za pridobitev hipoteke na podlagi pravnega posla zahteva vpis v zemljiško knjigo. Od dneva vložitve zemljiškoknjižnega predloga je vaš vrstni red za poplačilo vaše terjatve iz obremenjene nepremičnine zavarovan. Kaj pa bi se zgodilo v primeru, da bi lastnik nepremičnine kasneje zašel v dolgove in bi njegov upnik za poplačilo svoje terjatve predlagal izvršbo na nepremičnino, na kateri imate tudi vi vknjiženo hipoteko? Vaša terjatev iz naslova posojilne pogodbe, ki je zavarovana s hipoteko, bi bila poplačana pred terjatvijo upnika, ki je hipoteko pridobil na podlagi sklepa o izvršbi in je ta vpisana za vašo hipoteko (upnikova hipoteka ima slabši vrstni red kot ga ima vaša hipoteka). V kolikor vam vaš prijatelj posojenega zneska tudi po izteku dodatnega roka določenega z aneksom ne bo vrnil, vi pa boste sredstva potrebovali, boste lahko prek sodišča zahtevali, da se vaša terjatev poplača iz obremenjene nepremičnine (v kolikor je bila dogovorjena neposredna izvršljivost boste lahko vložili predlog za izvršbo, sicer bo potrebna hipotekarna tožba). To bi v končni posledici pomenilo njeno prodajo.

Lastnik nepremičnine lahko kljub vknjiženi hipoteki z nepremičnino prosto razpolaga, saj za vračilo terjatve zavarovane s hipoteko jamči vsakokratni lastnik nepremičnine. Tudi v primeru smrti lastnika obremenjene nepremičnine, bi lahko prišli do poplačila iz te nepremičnine. Za sestavo pogodbe o ustanovitvi hipoteke se lahko obrnete na odvetnika ali notarja, ki bosta poskrbela tudi za njeno vknjižbo v zemljiško knjigo.

 

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.