Pred dnevi sem dobil opomin za plačilo računa za dobavljeno električno energijo, ki mi je bil izstavljen že v letu 2011, a sem ga takrat založil. Zanima me, ali sem račun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan plačati.

Eno temeljnih pravil v obligacijskih razmerjih je, da so udeleženci svoje obveznosti dolžni izpolniti. Obveznost ugasne samo s soglasno voljo udeležencev ali na podlagi zakona. Zaradi poteka časa obveznost kot taka ne ugasne, ampak preneha pravica zahtevati njeno izpolnitev (zastaranje). Obveznost še vedno ostaja in govorimo o t.i. naturalni obveznosti. V kolikor dolžnik zastarano obveznost izpolni, nima pravice terjati nazaj tistega kar je dal. To velja tudi v primeru, da ni vedel, da je obveznost zastarana.

Zastaranje nastopi, ko preteče z zakonom določeni čas, v katerem bi bil upnik lahko zahteval izpolnitev obveznosti. Govorimo o zastaralnem roku, katerega trajanje je odvisno od vrste obveznosti. S pogodbo ni mogoče določiti daljšega ali krajšega zastaranja, kot je čas, ki ga določa zakon.

Tako je v Obligacijskem zakoniku določeno, da terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage zastarajo v enem letu, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva. Zastaranje začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo. Zastaranje teče, čeprav se dobave ali storitve nadaljujejo. To pomeni, da je v vašem primeru zastaranje za račun, ki ste ga bili dolžni plačati v letu 2011, začelo teči s 1.1.2012 in se izteklo z 31.12.2012. Obveznost sicer še vedno obstaja, upnik pa nima več pravice zahtevati njeno izpolnitev. V kolikor bo upnik svojo terjatev zoper vas uveljavljal sodno, se morate na zastaranje izrecno sklicevati, saj se sodišče ne ozira na zastaranje, če se dolžnik nanj ne sklicuje.

Objavljeno: 18.5.2014

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.